Lägg inte ner Q-jouren

1 november, 2012 av ea0413aa Inga kommentarer »

I förra veckan besökte jag och vänsterpartiets ledamot i Stockholms Socialnämnd Inger Stark  Qjouren. En kvinnojour där kvinnor med pågående missbruk som utsätts för mäns våld kan få skydd och stöd. Något som nästan helt saknas trots att kvinnor som missbrukar är väldigt utsatta för våld. Det handlar om såväl fysiskt våld som sexuella övergrepp och psykiska övergrepp. Enligt siffror från Socialstyrelsen har 75 procent av missbrukande kvinnor utsatts för våld. De kvinnor som utsätts har svårt att få skydd och stöd. Budskapet är alltför ofta sluta missbruka om inte får du stå ut.  Det finns också de som tycker att missbrukande kvinnor som utsätts för våld får skylla sig själv. Men alla kvinnor utsatta för mäns våld har rätt till skydd.

Därför startade RFHL Qjouren i Stockholm, ett skyddat boende med 5 kvinnojoursplatser där missbrukande kvinnor får stöd och skydd utan krav på att de måste vara drogfria. De som arbetar där  de få år jouren funnits har utvecklat och förbättrat jouren. Lärt sig av misstagen  likväl som av det som fungerat bra. Det tar ett litet tag att hitta rätt arbetssätt. Jouren startade 2009 och nu kan den tvingas stänga vid årsskiftet. Uppstartspengarna från länsstyrelsen är slut. Stockholm stad subventionerar några platser men fattiga stadsdelar vill inte alltid betala. Kranskommuner vill inte betala vad de kostar när inte längre länsstyrelsepengarna finns och kan hålla kostnaden nere. I kläm kommer missbrukande kvinnor som erbjuds inget eller billigare alternativ utan kunskap om att arbeta med våldsutsatta kvinnor.

De som har bott på jouren är dels kvinnor som har en lägenhet som de flyr från till följd av våld men också hemlösa och utslagna kvinnor. De flesta kvinnor har barn som oftast är omhändertagna. De senaste åren har flera kvinnor varit mycket unga, 19-25 år, många av dem gravida, berättar de för oss liksom att flera verksamheter direkt riktade till kvinnor lagts ner. Skall all kunskap vi fått och som vi vill delge andra gå till spillo, undrar de.

Det skulle kosta så lite för Stockholms stad att finansiera jouren. Men det är inte bara i Stockholm som våldsutsatta kvinnor inte prioriteras. Det finns få verksamheter direkt riktade till våldsutsatta kvinnor i missbruk. Ett av undantagen är den verksamhet som stadsmissionen i Linköping driver. Därför anser jag och vänsterpartiet att det måste tas att ansvar också på nationell nivå.  Dels för en mer permanent finansiering av kvinnojourer dels med öronmärkta pengar direkt till jourer för kvinnor i missbruk som lever med våld och övergrepp från män.

Så här står det på Qjourens hemsida:

Vi vill särskilt betona att Q-jouren är en kvinnojour och ska kallas för det. Våldsutsatta kvinnor som missbrukar är i första hand just våldsutsatta kvinnor. Kvinnor utsatta för mäns våld hänvisas till kvinnojourer. Vi tror att denna definition är viktig och tydligt anger att det är skyddet för kvinnan som är det primära.

Nu driver Inger frågan i Stockholm och själv ställer jag frågan till Marias Larsson. Hur vill hon bidra till att kvinnor i missbruk för det skydd och stöd de har rätt till?

 

Ge klara besked om glesbygdsapoteken Hägglund

10 maj, 2012 av ea0413aa Inga kommentarer »

Det statliga apoteket AB var omtyckt, patientsäkert och samhällsekonomiskt effetktivt. De borgerliga partiernas argument löd: En utförsäljning kommer att öka tillgängligheten. Det blir fler apotek och längre öppettider. Konstigt nog är de som köper läkemedel, konsumenterna, mindre nöjda med apoteken idag än innan utförsäljningen. Det man tycker är alla viktigast, att det finns utbildad personal som har tid att ge råd tycker de har blivit betydligt sämre.

Farmaciförbundet som organiserar anställda på apoteken har i sina enkäter till medlemmmarna om arbetsmiljön fått tydliga signaler om att de får stressa mer, har mindre tid att hänga med och lära sig om olika läkemedel.

Sist men inte minst så kommer nu signalerna att de fyra stora företagen som köpte ”apotekskluster” och då fick lova att inte lägga ned glesbygdssapotek på 3 år även om de inte var lönsamma, nu ämnar göra det så fort det blir möjligt.

Så därför väntar vi nu på besked och infriade löften. Människor i hela landet skall ha tillgång till apotek och läkemedel. Så:

Vänsterpartiet kräver att socialminister Göran Hägglund förklarar hur personer i glesbygden ska få tillgång till apotekstjänster när många apotek riskerar att lägga ner nästa år. När regeringen sålde ut apoteken för snart tre år sedan ingick det att apoteken i glesbygden inte fick läggas ned de närmsta tre åren. I mars nästa år går den tiden ut och orter i glesbygd riskerar att bli av med sina apotek.

– Nu måste Göran Hägglund ta bladet från munnen och tala om hur människor på mindre orter också i framtiden ska kunna få tillgång till receptbelagda läkemedel och den viktiga information som apotekens utbildade personal kan ge, säger Eva Olofsson sjukvårdpolitisk talesperson för Vänsterpartiet.
En ny rapport från Tandvårds- och läkemedelsverket visat att det inte är lönsamt att driva mindre apotek, vilket sannolikt leder till nedläggning på många mindre orter
– Att istället för att ge tydliga besked hänvisa till att det blivit fler apotek i storstäderna är cyniskt. Regeringen slog med sin privatisering sönder ett välfungerande, omtyckt och patientsäkert statligt apotekssystem. Nu måste man ta ansvar för konsekvenserna. För vänsterpartiet är det självklart att det är ett samhällsansvar, säger Eva Olofsson.

Ja till insemination för ensamstående kvinnor men nej till surrogatmödraskap

29 mars, 2012 av ea0413aa 3 kommentarer »

Idag beslutade riksdagen efter debatt att uppmana regeringen att återkomma med ett förslag om att ensamstående kvinnor skall kunna få insemination också i vårt land. KD och SD reserverade sig.l Riksadgen beslöt också med reservation mot förslaget från V och KD regeringen bör tillsätta en förutsättttningsbar utredning om surrgatmödraskap. Här kommer mitt inlägg vill du höra hela debatten så gå in på riksdagens hemsida.

Detta är både en viktig och ovanlig debatt. Ovanlig därför att övriga allians partierna väljer att köra över sitt minsta parti KD i två för dem viktiga frågor som dessutom ligger under Göran Hägglunds socialdepartement. Viktig därför att den berör synen på kvinnor, deras kroppar och möjligheter att få barn. Vänsterpartiet har i flera år drivit kravet på ensamstående kvinnors rätt till insemination. Det har funnits en majoritet i riksdagen för detta men KD har blockerat frågan och nu gör också SD dem sällskap. Förra året skulle frågan analyseras och funderas på och utan att utskottets majoritet satt ner fötterna och beslutat att nu är det dags att ta ställning för så hade väl detta analyserande bara fortgått.

Familjer ser mycket olika ut idag. Det viktiga för ett barn är att vara älskat och få en trygg uppväxt. Ensamstående kvinnor får idag adoptera barn men insemination för ensamstående kvinnor är inte tillåtet. Det hindrar inte kvinnor från att åka till Danmark eller Finland för insemination eller från att bli gravida på annat sätt. De kvinnor som önskar insemination har tänkt igenom sin situation och sin möjlighet att ta hand om och fostra ett barn. Barnet är planerat och efterlängtat. I sin reservation argumenterar KD och SD att pappor är viktiga i barn liv och att fler närvarande pappor behövs. Barn med endast en förälder är mer utsatta.

Visst är pappor viktiga och behöver vara mer närvarande än idag, det kan jag instämma i, men det är väl för mycket att hoppas på stöd från KD och SD när det gäller delad individuell föräldraförsäkring. Det skulle ge fler närvarande pappor.

Barn till ensamstående föräldrar kan vara mer utsatta. Men de flesta ensamstående barn kommer säkerligen inte att komma till genom en planerad och genomtänkt insemination där mamman från början vet att hon måste ha ett annat stöd och nätverk än pappan. De flesta ensamstående barn har en pappa som av andra skäl är frånvarande redan från början eller blir det senare på grund av  separation från mamman. Barn till ensamstående mammor försvinner inte för att vi säger nej till insemination till ensamstående kvinnor. Låt oss i ställe skapa ett samhälle som fungerar för både de barn som lever med två föräldrar och de som växer upp med en ensamstående förälder.

Så över till frågan om surrogat mödraskap. Låt mig börja med att citera början av Katrine Kielos ledare i Aftonbladet

”Feminismen har i decennier slagits för kvinnans rätt till sin egen kropp. Du ska ha sex för att du vill ha sex och bli gravid för din egen skull.

Det är inget du ska göra för att vara ”en god kvinna”. Ingen gåva att skänka bort eller en vara att sälja. Kvinnokroppen är inget redskap för andra utan en fundamental del av vem du är.

Detta är fortfarande en utopi på de flesta håll i världen. Men det är en dröm som det fortfarande är värt att slåss för.

Igår beslutade riksdagens socialutskott om en förutsättningslös utredning om surrogatmödraskap och det är märkligt att det bara är Vänsterpartiet och Kristdemokraterna som sätter sig emot.”

Jag instämmer till fulla och detta är grunden för att Vänsterpartiet som feministiskt parti säger nej till utskottsmajoritetens förslag om att det är angeläget att surrogatmödraskap prövas mer förutsättningslöst..

Argumentationen i Sverige har varit fokuserad på att en vän eller släkting ska kunna ställa upp och att den svenska lagstiftningen bör förändras så att detta blir möjligt. Exempel från länder där surrogatmödraskap är lagligt visar att vårdnadstvister även förekommer inom nära relationer. Det finns exempel på kvinnor som blivit pressade att ställa upp av släktingar eller vänner. En nära relation behöver alltså inte garantera att uppgörelsen är mer jämlikt. Att surrogatmodern kan ändra sig under graviditetens gång anför många som ett argument för att säkerställa frivilligheten. Men det är svårt att göra ”sina” familjer besvikna. Det kan till exempel vara svårt att säga nej till en vän som redan inrett barnkammaren.

Surrogatmödraskap är tillåtet i flera länder; exempelvis USA, England och Indien. I England har man ett icke kommersiellt surrogatmödraskap, ett s.k. altruistiskt. Det innebär att ingen ekonomisk ersättning utöver rena utlägg till den biologiska modern är tillåten. Detta för att säkra att inte kvinnor ställer upp som surrogatmoder för att de har en svår ekonomisk situation. Det kan vara svårt att belägga att surrogatmödraskapet verkligen är altruistisk. I England pågår en form av svarthandel där kvinnor fått sina lägenheter renoverade eller långa utlandssemestrar i utbyte mot att ställa upp. En amerikansk studie visar att det är få personer som i verkligheten föder barn åt andra utan ersättning

Surrogatmödraskap är intimt kopplat till klass, ras, etnicitet och exploatering. Många av de par som använder indiska surrogatmödrar kan inte tänka sig att adoptera ett indiskt barnhemsbarn.

Att däremot använda en fattig indisk kvinna som behållare och låta henne föda ett barn som ser västerländskt ut är en helt annan sak.

Barnlöshet är en tragedi för många par men ska den verkligen lösas med att fattigare kvinnor ska ställa upp?

Även i de fall där det inte förekommer pengar handlar det om att man avtalar bort ett levande barn. Kvinnans kropp blir en behållare.

När man tittat på från vilka länder de vanligaste beställarna av indiska surrogatmödrar kommer, så ser man att det är från England och USA. I England där man har ett icke kommersiellt system för surrogatmödraskap är anledningen att det finns för få kvinnor att förmedla. I USA är det den högre kostnaden och generösare regler för surrogatmodern att ändra sig under graviditetens gång som är anledningen till att man söker sig till Indien. Slutsatsen av detta är att det snarare verkar vara så att om ett land tillåter altruistiskt surrogatmödraskap förhindras inte kommersiellt surrogatmödraskap i andra länder. Istället blir det en signal som ökar acceptansen och därmed ökar även handeln med kommersiellt surrogatmödraskap i t.ex. Indien.

Frågan om barnlöshet är viktig men det problemet kan inte lösas genom att lagstiftningsvägen skapa ytterligare problem. Istället anser jag att vi skall fortsätta arbeta för fler vårdnadshavare, generösare inseminationsregler och adoptionsregler som är mer tillåtande. Risken för att kvinnor blir utnyttjade eller far illa väger över när det gäller surrogatmödrafrågan.

 

 

 

.

 

 

 

 

Inför rätten till personligt ombud i lag

11 oktober, 2011 av ea0413aa Inga kommentarer »

 Igår den 10 oktober var jag på heldagsseminarium. Ett seminarium som hölls just denna dag för att ta upp hur stödet till männiksor med psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning kan bli bättre. Men också för att sticka hål på myter. Bland annat den att en person som har haft en depression är svag.

Intressant att höra hur Norge som har hälften så många invånare som Sverige satsade 25 miljarder på 10 år för att lyfta stödet till människor som behöver sjukvårdens eller kommunernas stöd för att kunna leva ett värdigt liv. Hur mycket satsa i Sverige? 900 miljoner om året.

Denna dag ville jag också lyfta hur viktiga personliga ombud är för många människor så därför dettas pressmeddelande om att Vänsterpartiet i vår budget föreslår laglig rätt till personliga ombud.

 

Idag är det World Mental Health Day. Vänsterpartiet vill därför idag uppmärksamma frågan om personliga ombud till personer med psykiska funktionsnedsättningar. Partiet föreslår att denna rättighet skrivs in i lag.

 

– Många jag träffar är oroliga för att ombuden inte ska finnas kvar när kommunerna har det tufft ekonomiskt, säger Eva Olofsson, ledamot i socialutskottet.

 

Reformen med personliga ombud är en av de viktigaste satsningarna på området under de senaste åren. Kvaliteten och stödet har varit mycket bra för den enskilda och underlättat kontakten med vårdgivare och andra myndigheter. Ombuden ska se till att den enskilde får det stöd och de insatser man har rätt till och ska hjälpa till i kontakter med exempelvis vården och myndigheter. I förlängningen har det lett till en ökad livskvalitet, samtidigt som studier från Socialstyrelsen visar att ombuden är samhällsekonomiskt lönsamma.

 

– Med tanke på hur viktig och lyckad reformen är så måste vi se till att det blir fler ombud, inte färre. Men till exempel i Stockholm har man nyligen halverat antalet.

 

Det finns idag inget krav på kommunerna att erbjuda personliga ombud, vilket gör att verksamheten riskerar att få stryka på foten till förmån för saker som kommunerna måste göra enligt lag.

 

För att säkra reformen föreslår därför Vänsterpartiet att rätten till personligt ombud lagregleras från 1 juli 2012. Förutom att man på detta sett ser till behålla att de ombud som idag finns så innebär det att fler kommer att kunna få ett personligt ombud. Vi vill därför satsa därför 26 miljoner kronor 2012 och 54 miljoner kronor åren därefter på att förstärka det statliga anslaget för personliga ombud. Detta är ett av förslagen i partiets motion om psykiatrin, som nyligen lämnats in i riksdagen.

Äntligen kommer haverikommision när det gäller vål mot närstående

7 oktober, 2011 av ea0413aa Inga kommentarer »

 

 

Vi välkomnar att regeringen nu föreslagit att även dödligt våld mellan närstående vuxna ska utredas. Syftet med utredningsverksamheten ska vara att ge underlag för förslag till åtgärder som förebygger att kvinnor och män utsätts för våld eller andra övergrepp av närstående.

 

– Men vi vill gå längre än regeringen. Vi anser att även fall där offret överlevt försök till dråp eller mord ska utredas. Detta ger utredningsmyndigheten ett bredare underlag för att komma med förslag på åtgärder för att bekämpa våld mot närstående. Eftersom mäns våld mot kvinnor är ett så omfattande och allvarligt samhällsproblem är det extra viktigt att lyssna på de kvinnor som faktiskt utsatts för det grövsta våldet, säger Eva Olofsson, riksdagsledamot (V) socialutskottet.

 

– Vi vill också att det utreds när hedersrelaterade hot och påtryckningar lett till att offret, oftast en kvinna, tagit sitt liv. Vi hör om fall, så kallade balkongflickor, där unga kvinnor misstänks ha tvingats att ta livet av sig själva för att rädda sin familjs heder. Vi uppmanar nu regeringen att ta dessa förtäckta självmord på allvar, avslutar Eva Olofsson.

 

Varje år mördas omkring 17 kvinnor av män som står dem nära. Vänsterpartiet har under flera års tid lagt förslag i riksdagen om att tillsätta en haverikommission som ska se över varje fall där en kvinna mördats eller misshandlats till döds av en närstående man.

 

Regeringens förslag omfattar alla fall av dödligt våld, oavsett kön på offer eller förövare. Utredningarna kommer då även att omfatta dödligt våld i t.ex. samkönade relationer och dödligt våld som utförts av nära familjemedlemmar i ett hedersrelaterat sammanhang och även när män utsätts för dödligt våld av kvinnor.

 

Våga stå för ditt beslut Maria Larsson

12 september, 2011 av ea0413aa Inga kommentarer »

I lördags på väg hem från konsthallens Röda Sten kollar jag mobilen. TT har ringt. När jag ringer upp får jag beskedet som gör mig arg och upprörd. Maria Larsson hade just gått ut med att de kvinnor och män som vanvårdades som barn när samhället omhändertog dem inte skulle få någon ersättning. Just nu två dagar senare lyssnar jag på diskussionen på Studie 1. Maria Larsson ställer inte upp. Det har hon inte gjort sedan beskedet lämnades.

Kerstin Wigzell är så bra. Hon som i Upprättelseutredningen lagt förslaget. De människor som lagt upp sin själ och sitt hjärta och har fått gå och vänta och vänta. Trots att regeringen från början borde vetat vad det skulle innebära att tillsätta en utredning som skulle titta på ersättningsfrågan. Hela frågan är politisk säger hon. Om samhället inte lyssnar på dem som idag berättat, hur skall de barn som idag far illa våga berätta?

Själv tänker jag de på människor jag träffat som berättat om vad de varit med om. Jag tänker på dem i vanvårdsutredningen som när de var i socialutskottet sa att de berättelser de fick höra var långt värre än de någonsin annat. Jag tänker på de barn och ungdomar som vi träffade tillsammans med Barnombudsmannen. de berättade hur det kunde vara idag att vara i familjehem, på institution och ha kontakt med socialtjäsnten. Jag vill att de skall ha förtroende för att beslutsfattare lyssnar på dem och tar deras berättelser på allvar.

Jag tror KD och Maria Larsson har gjorts sitt livs politiska misstag. Vem kommer nu att tro på KD som barnens parti, särskilt de utsatta barnens parti. Kanske är det det hon inser, kanske är det därför hon är osynlig. Men att ducka när det blåser skapar ingen respekt. Så sluta gömma dig Maria Larsson.

 

Var står du Göran Hägglund när det gäller kvinnors rätt till abort?

17 maj, 2011 av ea0413aa Inga kommentarer »

I oktober 2010 valde Europarådet att försvaga kvinnors rätt till sin egen kropp. Europarådet beslutade då om en resolution 1763 som innebär att anställda inom vården ska kunna vägra att utföra aborter. Även hela sjukhus ska kunna vägra att utföra aborter. Resolutionen är inte juridiskt bindande, men måste betraktas som ett tydligt bakslag för kampen för kvinnors rättigheter i Europa. Det är nu avgörande att Sverige agerar och tydligt tar avstånd från resolutionen, och att man arbetar i Europarådet för att resolutionen ska upphävas.  I en riksdagsdebatt den 11 maj 2011 om resolutionen uttalade en riksdagsledamot från KD sitt och hela sitt partis stöd för att vårdpersonal ska kunna välja om de vill vårda kvinnor vid aborter eller inte. I Italien, där man legaliserade aborter redan 1978, vägrar i dag 69 procent av läkarna att genomföra abort med hänvisning till s.k. moraliska skäl. Det är en uppenbar inskränkning av italienska kvinnors möjlighet att genomgå abort och deras rätt till hälsa som också är fastslagen i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Självklart ska vårdpersonal som är anställd på en abortklinik inom den offentliga sjukvården utföra de uppgifter som åligger dem enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Att införa samvetsvägran innebär att enskilda individer i den svenska sjukvården ställer sig även över demokratiskt fattade beslut. Det vore därför enligt min mening högst oroväckande om vår socialminister delar sin partikollegas syn att vårdanställda har rätt att vägra utföra aborter och vårda abortpatienter.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till socialministern Göran Hägglund:

Står ministern bakom resolution 1736 från Europarådets parlamentariska församling om rätten för vårdpersonal till samvetsvägran vid aborter?

En miljard mot ohälsan- budgetförslag från V

29 april, 2011 av ea0413aa Inga kommentarer »

Jag är stolt över vänsterpartiets  poltik och att vi tillsammans tagit fram detta förslag till årets budget.  Istället för privatisering och och vårdvalssystem där förebyggande arbete och nödvändigt samarbete kommit i kläm satsar nu vänster partiet en miljard till förebyggande arbete i primärvården mot ohälsa. Vi lyfter också upp vikten att satsa på ungdomsmottagningarna.

Särskilt vill vi prioritera områden med höga ohälsotal. Här nedan kan ni läsa intervjun  med Lasse Ohly i Göteborgsposten i onsdags där förslaget presenterades för första gången.

Vänsterpartiet kommer att i sin budgetmotion ha med ett förslag att satsa en miljard på att förebygga ohälsa. Förslaget är helt i linje med den politik som Vänsterpartiet Västra Götaland bedriver och prioriteringarna i vår budget.

– En sådan satsning skulle ge Västra Götalandsregionen nästan 200 miljoner kronor och ge oss möjlighet att förtydliga kraven på vårdcentralerna att bedriva förebyggande folkhälsoarbete, kommenterar Annette Ternstedt, ledamot i Hälso- och sjukvårdsutskottet.

Vänsterpartiet vill sätta av en miljard kronor till det förebyggande arbetet mot ohälsa. Satsningen motsvarar 2 000 tjänster inom primärvården. Förslaget ska ingå i Vänsterpartiets budgetmotion som presenteras i början av nästa vecka.

– Det är helt nya pengar och ett förslag som inget parti lagt tidigare, säger partiledaren Lars Ohly.

Pengarna är tänkta att användas i det tvärprofessionella arbetet inom primärvården genom ett samarbete mellan vårdcentraler, skolor, socialtjänsten, Försäkringskassan och andra aktörer som pensionärs-, kultur-, invandrar- och idrottsföreningar.

– Det förebyggande arbetet kan konkret handla om att minska fetman genom hälsosammare matvanor och att bekämpa de stora folksjukdomarna, som diabetes och kol, säger Lars Ohly.

De 2 000 nya tjänster som miljarden beräknas räcka till skulle vara arbetsterapeuter, dietister, sjukgymnaster, kuratorer, psykologer, sjuksköterskor och läkare. Eftersom ohälsotalen inte är jämnt fördelade i befolkningen är tanken att resurserna ska viktas utifrån socioekonomiska förhållanden.

– Per person skulle det gå mer pengar till Bergsjön än till Örgryte, säger Lars Ohly.

Bakgrunden till förslaget är bland annat den ökade privatiseringen.

– När lönsamhetskraven ökade inom sjuk- och hälsovården försvann det förebyggande hälsovårdsarbetet väldigt snabbt. Det är få privata aktörer som ser någon möjlighet att på kort sikt tjäna pengar på det förebyggande arbetet. Däremot är det oerhört lönsamt för samhället och bra för de enskilda individerna.

En annan faktor Lars Ohly nämner är att den dåvarande S-regeringen under 90-talskrisen drog in en gymnastik- och idrottstimme i veckan i skolan, vilket kan ha fått negativa följder för folkhälsan.

Hur Vänsterpartiet tänker finansiera denna och andra budgetsatsningar är inget Lars Ohly kan föregripa. De sista besluten återstår också.

– Men det som är självklart är att vi kommer att avvisa de aviserade skattesänkningar som regeringen föreslagit från 2012.

Han syftar både på det sjätte jobbskatteavdraget och den höjda brytpunkten för statlig skatt.

(Publicerad i GöteborgsPosten 2011-04-27)

http://vansterpartietvastragotaland.se/?p=586

Moderat idé. Ersätt hela hemtjänsten med RUT.

5 april, 2011 av ea0413aa 1 kommentar »

”Gemensam välfärd” började debatten om införande av Lagen om valfrihet, LOV, i Göteborgsposten, GP. Ett bra initiativ, men det är inte vänsterpartiet eller det rödgröna styret som driver den  frågan.  Tvärtom i Göteborg finns nästan inga privata utförare i äldreomsorgen. Istället hotar regeringen att köra över alla kommuner som inte köper deras marknadsanpassning av vård och omsorg och som inte vill rikskapital bolag, som skatteplanerar bort vinsterna, som utförare i sin kommun. Har ni inte infört LOV innan 2014 så lagstiftar vi kan man läsa i borgarnas budget och höra vi höra Maria Larsson hota med. Men det finns ännu större nyliberaler på området Ett kommunalråd, moderat antar jag, gav på ett seminarium jag vår på idag sin syn på framtidens äldreomsorg. Någon hemtjänst behövs  inte, det kan vi fixa genom RUT och sedan äldrepeng som du kan ta med dig, lägga till din sparpengar om du har det gott ställt, och köpa in dig på ett livsstils serviceboende. De fattiga pensionärerna får väl klara sig med den plats de får för sin peng. Skillnaderna mellan fattiga och rika äldre riskerar att skena iväg.

Vill du läsa artikeln  i GP så är den här.

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.593350-kommunalt-sjalvstyre-kors-over-med-lov

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.593350-kommunalt-sjalvstyre-kors-over-med-lov

Zero risk victims

5 april, 2011 av ea0413aa Inga kommentarer »

Jag lyssnar på Eve Geddie från Picum. Nätverket för alla organisationer som arbetar för papperslösa människors rättigheter i Europa och nägra länder till. Hon talar om om ”Zero risk victims” och vilka är det? Jo alla de papperlösa kvinnor som utnyttjas på dåligt betalda svarta jobb.

Nej det blir ingen lön denna gång men klagar du så tipsar jag polisen. Visst du kan bo här men då får du vara lite extra vänlig mot mig, du vet vad jag menar?Vem tror du att du är? Säg hur mycket nej du vill för du kan ändå inte anmäla mig eller gå till polisen då åker du ut. Vart skall du ta vägen förrästen polisen jagar dig, du har inga pengar och känner ingen?

Att papperslösa kvinnor i sin utsatta situation inte kan anmäla misshandel och våldtäkter och liksom trafficingoffer få uppehållstillstånd under utredning och rättegång är en skam. Att våldsutsatta papperslösa kvinnor inte självklart har samma rätt till skydd på alla landets kvinnojourer som andra kvinnor är en skam. Att kvinnors asylskäl inte tas på allvar är en skam. Förståelsen för att flyende kvinnor inte berättar om massvåldtäkter och övergrepp för första bästa tjänsteman på migrationsverket   måste finnas.

Zero risk victims , ja allt detta ger en tydlig signal att det är ofarligt att utnyttja och våldföra sig på papperslösa kvinnor i Sverige. Detta måste få ett slut. Göteborg har som första kommun beslutat att finansiera och erbjuda papperslösa våldsutsatts kvinnor plats på stadens kriscentrum för kvinnor och de ideella kvinnojourerna. Se till att din kommun gör det samma. Själv kommer jag att fortsätta driva i riksdagen  att lika självklart som papperslösa barn skall ha rätt till skolgång, lika självklart som papperslösa barn, kvinnor och män skall ha rätt till sjukvård lika självklart skall våldsutsatta papperslösa kvinnor har rätt till skydd och stöd och möjlighet att anmäla förövaren. Vi skall inte ha några Zero risk victims i vårt land.